Košík:
...

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky ve formátu .PDF

1.   Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi objednatelem a Lukášem Urbancem, se sídlem Slepá 511, Šenov, PSČ 739 34, IČ 70008175 (dále jen „zhotovitel“).


2.   Smlouva o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem vzniká zhotovitelovou akceptací objednávky učiněné objednatelem. Dokud není objednávka z jakéhokoli důvodu zhotovitelem akceptována, smlouva nevznikla.


3.   Objednatel činí objednávku zásadně prostřednictvím e-mailu za použití kontaktních údajů uvedených na stránkách http://www.hologram-vyroba.cz/kontakty.php, přičemž odeslanou objednávkou je objednatel vázán. Objednatel postupuje dle postupů pro návrh a objednání stanovených zde: http://www.hologram-vyroba.cz/vas_navrh.php.Technické specifikace jednotlivých zabezpečovacích prvků naleznete zde: http://www.hologram-vyroba.cz/barvy.php a http://www.hologram-vyroba.cz/hologram.php. Zhotovitel následně přijatou objednávku akceptuje e-mailovou zprávou.


4.   Stejné účinky má objednávka předaná zhotoviteli osobně v provozovně zhotovitele na adrese 30.dubna 4, 702 00 Ostrava, Česká republika.


5.   Smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí hmotným právem České republiky, zejména pak zákonem č.89/2012 Sb. občanský zákoník, dále pak ujednáními obsaženými v potvrzené objednávce či smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem a ujednáními obsaženými v těchto všeobecných obchodních podmínkách.


6.   V případě, že by některé ujednání obsažené v potvrzené objednávce či smlouvě o dílo bylo neslučitelné s ujednáním obsaženým v těchto všeobecných obchodních podmínkách, má přednost ujednání v potvrzené objednávce či smlouvě o dílo; dotčené ujednání obsažené ve všeobecných obchodních podmínkách se v takovém případě nepoužije.


7.   Jestliže by ujednání obsažené v potvrzené objednávce či smlouvě o dílo připouštělo dvojí výklad, z nichž jeden by byl slučitelný s textem všeobecných obchodních podmínek a druhý nikoli, použije se ten výklad, který je s textem těchto všeobecných obchodních podmínek slučitelný.


8.   Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, jinak v době přiměřené s přihlédnutím k povaze díla. Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, může zhotovitel provést dílo ještě před sjednanou dobou. Objednatel je povinen provedené dílo převzít.


9.   Dílem je zhotovení ochranných či reklamních nebo dekorativních prvků dle nabídky na http://www.hologram-vyroba.cz popřípadě podobných dle přání objednatele (dále jen „dílo“). Podrobnější specifikace díla, včetně typu a množství holografických samolepek, termínu dodání, stejně jako určení ceny a platebních podmínek, je obsažena v potvrzené objednávce či smlouvě o dílo.


10.   V případě, že objednatel požaduje zhotovení díla dle individuálního návrhu, jsou obě strany povinny postupovat podle „Postupu zakázkové výroby hologramu a vinylových samolepek“, který je zveřejněn na internetových stránkách http://www.hologram-vyroba.cz/vas_navrh.php a je nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek.


11.   Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným ukončením a předáním prvnímu dopravci, který má uskutečnit přepravu do místa určeného objednatelem v objednávce či ve smlouvě.


12.   Termín dokončení díla: vzhledem k technologické náročnosti a sdružování jednotlivých zakázek do dílčích výrobních fází (mastering, kopie masteru, lisování, řezání, sítotisk…) bude dílo dokončeno v rozmezí 15 až 30 dní (dle aktuálního vytížení výrobních kapacit ) od potvrzení objednávky.


13.   Vlastníkem díla se stává zhotovitel. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele úplným zaplacením ceny za dílo.


14.   Dílo je zasíláno na dobírku službou PPL. Poštovné a balné činí v případě odeslání do České republiky 150,- Kč (bez DPH), v případě odeslání do zahraničí je cena poštovného a balného kalkulována pro každou zásilku zvlášť podle rozměrů, hmotnosti a místa určení zásilky.


15.   Zhotovitel provede vložení grafické předlohy díla do své databáze, v níž bude grafická předloha díla uchována. S archivací grafických dat objednatel souhlasí.


16.   Objednatel souhlasí se zpracováním a archivováním jeho osobních údajů zhotovitelem v rozsahu nutném pro splnění závazku zhotovitele vyplývajícího ze smluvního vztahu.


17.   Jakýkoli právní úkon směřující ke změně či zániku smlouvy musí být učiněn výlučně písemnou formou.


18.   Od smlouvy o dílo je možné odstoupit výlučně z důvodů stanovených právními předpisy.


19.   Výlučnou odpovědnost za oprávněnost užívání názvů a znázornění vyobrazených na díle nese objednatel.


20.   Objednatel výslovně prohlašuje, že je oprávněn užívat všechny názvy či grafická znázornění (např. loga), jejichž zobrazení na díle žádá. Toto prohlášení se týká zejména těch případů, kdy jsou tyto názvy či znázornění jakýmkoli způsobem chráněny (např. jako ochranné známky nebo průmyslové vzory stejně jako v případě, kdy požívají jakékoli jiné právní ochrany včetně ochrany dle autorského práva či práva proti nekalé soutěži).


21.   Zhotovitel je oprávněn po provedení díla uvést fotografii vytvořeného díla v seznamu svých referencí na webových stránkách http://www.hologram-vyroba.cz/reference.php a ve svých propagačních materiálech.


22.   Zhotovitel se zavazuje, že dílo nebude za žádných okolností poskytnuto ani prodáno žádné třetí osobě. Ve stejném režimu bude nakládáno s podklady pro výrobu díla, které byly zhotoviteli předány objednatelem


23.   V případě, že na díle mají být dle zadání objednatele uváděny státní symboly, názvy států, územních celků, orgánů státní správy či samosprávy, případně jakákoli označení, jež jsou oprávněny užívat pouze orgány státní správy či samosprávy, zavazuje se objednatel k tomu, že takové dílo bude užíváno výlučně za podmínek a způsoby, jak je takové užívání povoleno příslušnými právními předpisy.


24.   V souvislosti se zavedením nové účetní legislativy od 1.1.2016 není možné provádět žádné změny v již vystavených účetních dokladech za zhotovené díla. Prosíme o zvýšenou pozornost zejména při zadávání fakturačních údajů a o kontrolu jejich správnosti před odesláním objednávky. U subjektů s IČ bude případě rozporu mezi adresou zadanou kupujícím a adresou získanou z databáze ARES použita pro vystavení účetního dokladu adresa z ARES.Všeobecné obchodní podmínky ve formátu .PDF

Adresa
Hologram-výroba.cz
Michálkovická 2098/86B
710 00 Slezská Ostrava, Česká republika
Zobrazit na mapě

Kontakt
info@hologram-vyroba.cz
+420603357606
Otevírací doba
Po-Pá: 8:00 - 18:00
So-Ne: zavřeno